10. března 2024

Projekt měsíce února 2024

Německé vydání knihy: Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru.

V září roku 2023 se díky finanční podpoře ČNFB podařilo po ročním úsilí vydat knihu „Aktivní hranice v Evropě. Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru.“ v němčině. Kniha, jejíž původní česká verze vyšla v roce 2021, se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce ve dvou česko-německých euroregionech, Nisa a Šumava, a přináší zajímavé poznatky ohledně překážek, forem i dopadů přeshraniční spolupráce v česko-německém prostoru.

Kniha se opírá o originální teoretický koncept aktivní hranice. Jak k tomu poznamenal jeden z autorů a editorů knihy, prof. Karel B. Müller z Vysoké školy CEVRO: „Aktivní hranice není jen nějaká vznosná teorie, to samozřejmě taky, ale je to docela přesné empirické pojmenování reálného trendu a mnoha nejrůznějších přeshraničních jevů a aktivit, které jsou nezbytnou součástí poválečného evropského příběhu“.

Smyslem projektu bylo zpřístupnit tuto přeshraničně koncipovanou knihu a v ní obsažené poznatky též německému publiku z řad odborné i laické veřejnosti, a tím rozšířit okruh potenciálních čtenářů publikace na obou stranách hranice.

Předmětem projektu byl kompletní překlad české verze výše uvedené knihy do němčiny, vč. korektury rodilým mluvčím. Následně byl německý překlad knihy graficky zpracován a vydán jednak v tištěné podobě v celkovém nákladu 250 kusů a v nejbližší době vyjde také v elektronické verzi jako e-book. Německou verzi knihy vydalo nakladatelství Thelem Universitätsverlag und Buchhandel v Drážďanech, které v projektu vystupovalo jako neformální partner.

Důležitou součástí projektu bylo i zapojení do různých propagačních akcí a diskusních setkání, při nichž měla být vydaná kniha představena německému publiku. Knihu se dosud podařilo představit na několika akcích s německým a českým publikem. Jednak na výroční konferenci Zeleného pásu ČR–Bavorsko dne 13. 12. 2023 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Kniha byla prezentována také na akci Mezigenerační setkání pořádané Sdružením Ackermann-Gemeinde, která se konala ve dnech 22.–24. 9. 2023 v Hejnicích, a dále na Konferenci k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy, kterou pořádalo dne 18. 1. 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Autoři knihy a zároveň účastníci projektu chtějí v propagaci knihy pokračovat i po ukončení projektu. V těchto dnech byla kniha prezentována např. na akci Česko-bavorský dialog – Perspektivy pro mladou generaci v kontextu evropských voleb, kterou organizovala Hanns-Seidel-Stiftung ve dnech 8.–10. 3. 2024 v Českých Budějovicích. Na květen 2024 pak byla dohodnuta přednáška a diskusní setkání k vydané knize na Universität Passau v rámci iniciativy „Perspektive Osteuropa“.

Další z autorů a editorů knihy a zároveň koordinátor projektu, Luděk Fráně z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zhodnotil tyto aktivity i celý projekt slovy, že „… díky realizaci projektu a vydání německé verze knihy jsme mohli zpřístupnit výsledky našich několikaletých přeshraničních výzkumů i čtenářům na německé straně. Díky tomu je umožněna hlubší přeshraniční diskuse řešené problematiky, která je pro nás jako autory knihy velmi cenná“.

Snahou autorů knihy proto je, aby se i po skončení projektu nadále rozvíjely diskuse s odborníky a s relevantními aktéry v česko-německém příhraničí. „Naším záměrem je ve výzkumu této dle našeho názoru velmi důležité problematiky v českoněmeckém prostředí pokračovat. Vydání německé verze knihy by nám mohlo pomoci při hledání vhodných partnerů v Německu pro další výzkumné aktivity v této oblasti“, doplnil k tomu Luděk Fráně, čímž zároveň vyjádřil osobní poděkování ČNFB za podporu projektu.

Podpořené projekty