Zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“. 

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o právech, která jako subjekt údajů máte

Správce Vašich osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841, tel.: 283 850 512.

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) nemá Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, zřízenou.

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace:

 • Účel zpracování
 • Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
 • Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
 • Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Plánovaná doba zpracování
 • Kategorie zdrojů osobních údajů.

Zpracování osobních údajů subjektů údajů je prováděno pro tyto účely:

 1. Žadatelé o finanční příspěvky Česko-německého fondu budoucnosti
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je dán požadavky pro žádost o poskytnutí finančního příspěvku, resp. relevantní smlouvou a jejími podmínkami.
  2. Rozsah osobních údajů je uveden v relevantní žádosti, resp. podmínkách pro žadatele.
  3. Příjemci těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona.
  4. Právními základy zpracování jsou uzavření a plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, resp. souhlas se zpracováním osobních údajů.
  5. Plánovaná doba zpracování osobních údajů je dána podmínkami jednotlivých projektů, za kterých je finanční podpora poskytována, resp. zákonná doba archivace dokumentů (včetně osobních údajů).
  6. Zdrojem osobních údajů jsou přímo subjekty údajů, resp. třetí strany (příjemci finančního příspěvku).
 2. Dodavatelé Česko-německého fondu budoucnosti
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je dán možnými typy dodavatelů – právnické osoby (zástupci), podnikající fyzické osoby.
  2. Rozsah osobních údajů je dán minimálním rozsahem potřebným pro jejich identifikaci nutnou pro uzavření a plnění smlouvy.
  3. Příjemci těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona.
  4. Právními základy zpracování jsou uzavření a plnění smlouvy a plnění právní povinnosti.
  5.  Plánovaná doba zpracování je dána dobou trvání jednotlivých obchodních případů, resp. relevantních účetních zápisů a zákonnou dobou jejich archivace.
  6. Zdrojem osobních údajů jsou dodavatelé Česko-německého fondu budoucnosti.
 3. Vedení účetnictví a archivace Česko-německého fondu budoucnosti
  1. Rozsah kategorií subjektů údajů je dán zákonem o účetnictví, daňovými zákony a zákonem o archivaci.
  2. Rozsah osobních údajů je dán minimálním rozsahem uvedeným v rámci jednotlivých účetních případů a vychází z výše uvedených zákonů.
  3. Příjemci těchto osobních údajů jsou kontrolní orgány ze zákona.
  4. Právními základy zpracování je plnění právní povinnosti.
  5. Plánovaná doba zpracování je dána dobou uložení účetních dokumentů ze zákona.
  6. Zdrojem osobních údajů jsou přímo subjekty údajů.

Zpracování osobních údajů interních subjektů údajů (zaměstnanci, statutární orgány atd.) je popsáno interní Směrnicí ochrany osobních údajů.

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu článku 21 nařízení GDPR,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR,
 • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním,
 • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete provést v písemné podobě stejným způsobem, jako při uplatnění jakéhokoliv jiného Vašeho práva z titulu nařízení GDPR.

Uplatnění kteréhokoli z Vašich práv uvedených v nařízení GDPR:

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v sídle společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem. Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v sídle společnosti, po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

Podmínky zpracování osobních údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku z ČNFB

 1. Žadatel o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu, (dále jen ČNFB) souhlasí s dále uvedenými podmínkami.
 2. Zavazuje se při podání žádosti dodržovat NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo Nařízení GDPR).
 3. Zpracování osobních údajů, které ČNFB zpracovává po přijetí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na předložený projekt, je smluvní podmínkou přijetí žádosti. Nedojde-li ze strany relevantních subjektů osobních údajů k poskytnutí těchto údajů ČNFB ke zpracování, nelze žádost přijmout.
 4. Pokud žadatel zpracovává osobní údaje pro účely dané žádostí, zavazuje se informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti s podáním žádosti, že příjemcem osobních údajů je ČNFB. Dále se zavazuje je informovat, že informační povinnost, kterou vůči těmto subjektům údajů ČNFB má na základě článku 14 Nařízení GDPR, je plněna formou Informačního memoranda ČNFB, publikovaného na adrese www.fondbudoucnosti.cz .
 5. Pokud žadatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s podáním žádosti na základě souhlasu subjektu údajů, uvede v rámci tohoto souhlasu, že příjemcem těchto osobních údajů je ČNFB. Dále tyto subjekty údajů informuje, že informační povinnost, kterou vůči těmto subjektům údajů ČNFB má na základě článku 14 Nařízení GDPR, je plněna formou Informačního memoranda ČNFB publikovaného na adrese www.fondbudoucnosti.cz
 6. Pokud je zpracování osobních údajů, které jsou žadatelem předávány ČNFB, prováděno na základě souhlasu subjektů údajů, uvede žadatel v takovém souhlasu, že podmínkou ČNFB pro udělení finančního příspěvku je i publikování těchto osobních údajů způsobem, který je v rámci ČNFB obvyklý (viz Podrobné pokyny k publicitě projektu na adrese www.fondbudoucnosti.cz) a na dobu, která je stanovena ČNFB nebo zákonnými předpisy.