Často kladené dotazy

Mohu zaslat žádost e-mailem nebo poštou?

Ne, přijímáme pouze žádosti podané naší online aplikaci. 

Jak můžu zvýšit šance na podporu našeho projektu?

Především dodržením zásadních podmínek pro schválení příspěvku, jimiž jsou aktivní česko-německá spolupráce při realizaci projektu a zajištění spolufinancování, dále transparentní kalkulací nákladů. Nekompletní a pozdě podané žádosti nepřijímáme. U projektů, které probíhají opakovaně, je podmínkou pro případné další schválení řádné a včasné vyúčtování již poskytnutého příspěvku.

Z žádosti by měla být patrná připravenost projektových partnerů věnovat se aktivní, co nejšířeji pojaté práci s veřejností a upozorňovat v této souvislosti na podporu Česko-německého fondu budoucnosti. 

Šanci na podporu projektu může zvýšit i konzultace Vašeho záměru s příslušným referentem před podáním žádosti.

Jak najít projektového partnera?

Zkuste tipy, o kterých píšeme zde.

Jak doložíme naše česko-německé projektové partnerství?

Až budete vyplňovat žádost o podporu v naší online aplikaci, zadáte tam také údaje o vašem projektovém partnerovi. Ten následně e-mailem obdrží výzvu, aby v žádosti sám popsal svou roli v projektu. Jeho text následně přeložíte do druhého jazyka. Pokud něco neklapne, můžete partnerství doložit také tím, že k žádosti připojíte přílohu s prohlášením partnera. Oba tyto postupy jsou podrobně popsány v aplikaci.

V jakém předstihu máme podat žádost?

U většiny programů to je alespoň tři měsíce před zahájením projektu, pokud je projekt plánován na začátek čtvrtletí, je lépe ji podat šest měsíců dopředu. Program Začínáme má uzávěrky průběžné, stejně tak jako některé mimořádné výzvy. Lhůty pro podávání žádostí najdete zde

Můžeme financovat pouze ty aktivity, které se budou konat až od následujícího čtvrtletí po schválení příspěvku správní radou.

Jak probíhá zpracování žádosti fondem?

Přijaté žádosti u nás nejprve zaregistrujeme a poté si je rozdělí referenti, kteří je odborně posoudí a připraví podklady pro doporučení ředitelů fondu a pro jednání správní rady. Ta zasedá ke konci každého čtvrtletí a hodnotí projekty došlé v daném období. Termín zasedání, na němž bude projednáván váš projekt, se dozvíte v registračním dopise, ve kterém vám potvrdíme přijetí žádosti.

Seznam schválených projektů je zveřejněn nejpozději druhý den po zasedání na internetových stránkách. Rozhodnutí se zobrazí také ve Vašem on-line účtu (sloupec Stav projektu v seznamu projektů). Pracovníci sekretariátu Vám je rádi sdělí také telefonicky po uvedení registračního čísla projektu. Toto číslo je potřeba uvádět také v písemné komunikaci.

K vyplnění formuláře:

 Může žadatel vystupovat současně jako koordinátor projektu?

Ano. Koordinátor projektu může být totožný se žadatelem, a často tomu tak i bývá. Funkce koordinátora je důležitá u organizací, kde jako žadatel vystupuje statutární zástupce a koordinátorem je osoba, která  projekt přímo realizuje (např. u škol: ředitel zastupuje žadatele – pedagog realizuje projekt). 

Hlavním požadavkem na koordinátora je, aby měl veškeré informace o projektu a byl schopen s referentem fondu operativně komunikovat. Koordinátor tedy zároveň plní roli kontaktní osoby. Na jeho e-mailovou adresu bude fond zasílat všechny důležité informace týkající se stavu zpracování žádosti, včetně rozhodnutí správní rady.

Existuje nějaká maximální částka, o kterou můžeme u fondu požádat?

Příspěvek Fondu budoucnosti se uděluje do maximální výše 50% celkových nákladů na projekt (v případě „Tématu roku“ a jiných mimořádných výzev až 70 %). 

Jelikož se projekty mohou velmi lišit co do formy, počtu účastníků a délky trvání, není stanovena žádná maximální nebo minimální výše příspěvku. U rozpočtu, v němž jsou uvedeny reálné a dostatečně transparentní výdaje, je větší šance na schválení požadované částky, než u rozpočtu s nadsazenými výdaji, které neodpovídají realitě.

Musí být předloženy potvrzení o darech a příspěvcích jiných organizací?

Ano, nejpozději do podpisu smlouvy musí žadatelé prokázat, že je zajištěno celkové financování projektu tím, že předloží potvrzení o podpoře od jiných organizací a dárců. To je předpoklad, aby mohl být poukázán příspěvek fondu, případně jeho první splátka.

V jaké měně máme žádat o příspěvek?

V korunách, nebo v eurech. Žádá se v té měně, ve níž se pak bude případný příspěvek vyúčtovávat, resp. v které je hrazena převážná část nákladů. Měna rozpočtu musí být totožná s měnou, ve které je veden účet, na který je pak příspěvek převeden. Eurové účty je potřeba uvádět vždy ve formátech IBAN a SWIFT (BIC).

K závěrečné zprávě / vyúčtování:

 V jakém kurzu máme přepočítávat koruny a eura?

Použijte prosím kurz dne, kdy byla transakce (platba, nákup měny) provedena. Tento kurz je potřeba doložit (archiv kurzů najdete na stránkách ČNB www.cnb.cz).

Je možné posunout datum konání projektu (a tím i termín vyúčtování)?

Pokud dojde k posunu termínu konání projektu, je potřeba podat písemnou žádost s odůvodněním změny a požadavkem nového termínu čerpání příspěvku. Změnu termínu schvaluje správní rada na nejbližším zasedání.

Musí být fondu vyúčtovány také náklady, které byly hrazeny z jiných příspěvků?

V první řadě od žadatelů požadujeme detailní vyúčtování nákladů ve výši našeho příspěvku. Struktura vyúčtování by měla souhlasit s položkami uvedenými v žádosti. 

Náklady hrazené z jiných zdrojů nám nemusíte přímo dokladovat. Ve formuláři však vyplňte tabulku určenou pro přehled výdajů hrazených z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si právo nahlédnout do celkového vyúčtování příjemce příspěvku.

Pokud jste zde nenalezli odpovědi na své otázky, obraťte se prosím na referenta, který Váš projekt zpracovává.

Podpořené projekty