Často kladené dotazy ke stipendiím

Kdo se může ucházet o stipendium?

O stipendium Fondu budoucnosti se mohou ucházet čeští a němečtí studenti a doktorandi, kteří absolvují humanitní nebo společenskovědný obor a chtějí studovat jeden rok v příslušné sousední zemi.

Kdo je vyloučen ze žádosti o stipendium?

Vyloučeni jsou žadatelé, kteří právě absolvovali jiný studijní pobyt v sousední zemi a chtějí na něj přímo navázat. Současné pobírání dalšího stipendia také není možné. 

Co si musí žadatelé sami zařídit?

Žadatelé si musí už před podáním žádosti samostatně vybrat hostitelskou univerzitu a předložit potvrzení o přijetí. Po příslibu by se stipendisté měli sami postarat o imatrikulaci na vybrané hostitelské univerzitě a také hledat možnost ubytování, například na kolejích nebo v tzv. WG.

Jak má být koncipován nástin projektu a co má obsahovat?

Nástin projektu s česko-německou tematikou musí být předložen ve formě expozé, přičemž jeho struktura a obsah zaleží na druhu projektu. Součástí expozé může být plánované členění projektu, popis přístupu a metod, časový rozvrh anebo zdůvodnění, proč právě vybraná hostitelská univerzita může napomoci při práci na projektu. Mimoto musí být popsán cíl projektu a motivace k němu.

Nástin projektu by měl mít asi 3-5 stránek.

Co znamená „potvrzení o přijetí žadatele“?

V potvrzení o přijetí žadatele vysokoškolský učitel potvrdí, že se bude o žadatele během studijního pobytu starat. Může to být i neformální dopis od vysokoškolského učitele.

V jakém jazyce se podklady podávají?

Formulář i doporučující dopis mají být napsány v mateřském jazyce žadatele.

Jak probíhá výběrové řízení po obdržení žádosti? Kdy se žadatelé dozvědí, zda dostali stipendium?

Po uplynutí lhůty rozhodne v březnu čtyřčlenná nezávislá komise o budoucích stipendistech. V dubnu provede správní rada Fondu budoucnosti definitivní výběr. Poté žadatelé obdrží příslib nebo odmítnutí.

Jaká jsou výběrové kritéria?

Nejdůležitějším výběrovým kritériem pro stipendium Fondu budoucnosti je kvalita vybraného projektu a příslušného expozé. Žadatelé by proto měli pečlivě vypracovat nástin projektu a klást důraz na česko-německou tematiku. Kromě toho je relevantní, zda se žadatel již dříve zabýval česko-německými tématy a zda v tom bude pokračovat i po ukončení studijního pobytu. Důležité je také, jakým způsobem hodlá žadatel nadále používat znalosti a schopnosti, které během zahraničního pobytu získal.

Součástí hodnocení jsou také znalosti jazyka a dosavadní studijní výsledky. 

Co se stane po příslibu stipendia?

Po příslibu stipendia se stipendisté musí informovat o ustanoveních o pobytu v hostitelské zemi. Kromě toho se musí imatrikulovat na vybrané hostitelské univerzitě a informovat se o případných nákladech spojených se studiem. Očekává se, že stipendisté budou na hostitelské univerzitě navštěvovat semináře a přednášky, proto se mají už předem informovat o podmínkách přihlášení.

Na domovské univerzitě si stipendisté ještě musí zjistit, co je zapotřebí pro uznání zkoušek a zápočtů složených v cizině. Stipendisté si také musí ověřit platnost domácího pojištění. 

Jak vysoké je stipendium?

Stipendisté dostanou měsíčně 650 € a jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 € na cestovné a ostatní výdaje.

Kdy musí stipendisté podat závěrečnou zprávu a jak dlouhá má tato zpráva být?

Délka závěrečné zprávy zaleží na projektu, ale musí mít nejméně 20 stránek. Zprávu je třeba předložit zpravidla do dvou měsíců po ukončení zahraničního pobytu. Pokud se jedná o diplomovou nebo doktorskou práci, je nutné tuto předložit. Vedle tohoto vědeckého referátu mají stipendisté vypracovat osobní zprávu o zkušenosti během pobytu v sousední zemi.  

Je možná opakovaná žádost po odmítnutí?

Ano, po odmítnutí se žadatel může o stipendium ucházet i v následujícím roce.
Po vyčerpání stipendia je však opakovaná žádost vyloučená.

Kdo je kontaktní osobou ve Fondu budoucnosti v případě dalších otázek?

V případě dalších otázek prosím kontaktujte pana Martina Hudce, E-mail: martin.hudec@fb.cz, Tel.: +420 266 311 174.

Podpořené projekty