Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

5_16_4568

4568

Knižní publikace "Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve dvacátém století" / Buchpublikation "Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve dvacátém století"

84 000

CZK

4_16_4626

4626

Crossing borders: vyvinout struktury přijetí a podpořít solidární společnost / Crossing borders: Willkommensstrukturen schaffen und eine solidarische Gesellschaft fördern

5 000

EUR

1_16_5708

5708

Spolupráce a vyměnný pobyt studentů Gymnázia Jaroslava Heyrovského s Gymnáziem ve Vechtě / Schüleraustausch zwischen dem Jaroslav-Heyrovsky-Gymnasium und der Liebfrauenschule Vechta

80 000

CZK

5_16_5840

5840

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2017 / Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen 2017

35 000

EUR

5_16_5846

5846

Publikace Jurij Brězan "Příběhy o vodě"
 / Publikation Jurij Brězan "Geschichten von Wasser"

20 000

CZK

4_16_5964

5964

Matka Vojtěcha, služebnice Boží, statečný svědek víry
(putovní výstava po Čechách a Německu, vybudování galerie) / Mutter Vojtěcha, Gottes Dienerin, eine mutige Zeugin des Glaubens
(eine Wanderausstellung in Tschechien und Deutschland, Errichtung einer Galerie)

108 950

CZK

1_16_6169

6169

Partnerství přes Šumavu / Partnerschaft über Böhmerwald

12 650

CZK

4_16_6498

6498

Valdštejn. Člověk. Mýtus. Memoria / Wallenstein. Mensch. Mythos. Memoria

2 000

EUR

5_16_6504

6504

Prahaha Mezinárodní Festival Komedie / Internationales Comedy Festival in Prag

350 000

CZK

2_16_6538

6538

Roční studijní pobyt českého studenta na internátní škole Gymnasium Johanneum v Ostbevern / Der Studienaufenhalt des tschechischen Schülers am Gymnasium Johanneum in Ostbevern

1 300

EUR

1_16_6563

6563

Brána Německa do světa - Společný průzkum  přístavního města Hamburku / Deutschlands Tor zur Welt - Gemeinsame deutsch-tschechische Erkundung der Hafenstadt Hamburg

2 100

EUR

6_16_6581

6581

Česko-saská škola multimediálního dokumentu / Tschechisch-Sächsische Schule Multimediadokument

5 000

EUR

8_16_6601

6601

Obrazy prostoru / Sinn(en)Bilder

50 000

CZK

1_16_6629

6629

Pojď, ukážu ti moje město / Komm', ich zeig' dir meine Stadt

2 300

EUR

4_16_6656

6656

Exulanti, vyhnanci a uprchlíci / Exulanten, Vertriebene und Flüchtlinge

80 000

CZK

8_16_6666

6666

MusicOlomouc 2016 / MusicOlomouc 2016

35 000

CZK

5_16_6683

6683

Braniborsko a Čechy za Karla IV. / Brandenburg und Böhmen unter Karl IV.

10 000

EUR

3_16_6738

6738

Česko-Německy´projekt pro sbor a orchestr Praha - Frankfurt 2016 / Deutsch-Tschechisches Orchester- und Chorprojekt  Prag-Frankfurt 2016

5 000

EUR

5_16_6749

6749

Dekret kutnohorský (1409). Od svornosti do konfliktu universitních národů pražských / Das Kuttenberger Dekret (1409). Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen.

3 000

EUR

1_16_6758

6758

Společně muzicírovat a prožít zážitky z hudby / Gemeinsam Musizieren, miteinander Musik erleben

2 600

EUR

6_16_6763

6763

Seznámení partnerských měst z historického, kulturního, školního a pracovního Aspektu / Kennenlernen der jeweiligen Partnerstadt bezüglich geschichtlicher, kultureller, schulischer und beruflicher Aspekte

3 620

EUR

3_16_6764

6764

3. Německo-české lyžařské setkání v Krušných horách  / 3. Deutsch-Tschechische Ski-Freizeit im Erzgebirge

900

EUR

6_16_6767

6767

Literární kavárna Plzeň - Berlín / Literatur Café Berlin - Pilsen

7 000

EUR

5_16_6770

6770

České vydání knihy Mirjam Zadoff, Nächstes Jahr in Marienbad / Tschechische Ausgabe von Mirjam Zadoff, Nächstes Jahr in Marienbad

100 000

CZK

3_16_6772

6772

Sportovně-vzdělávací zájezd pro  fotbalový  dorost v rámci partnerství měst Míšeň a Litoměřice 2016 / Bildungsfreizeit für den Fußballnachwuchs im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Meißen und Leitmeritz 2016

5 000

EUR

2_16_6789

6789

Roční pobyt českého studenta na gymnáziu Oesede v Georgsmarienhütte / Tschechischer Jahresgastschüler am Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte

2 600

EUR

4_16_6790

6790

Pivo a Bach - Aspekty bavorské-české-saské kultury v minulosti i současnosti / Bach und Bier - Aspekte bayrisch-böhmisch-sächsischer Kultur in Geschichte und Gegenwart

2 031

EUR

8_16_6794

6794

Hudba českých a německých skladatelů z loutnových sborníků knihovny cisterciáckého opatství v Křesoboru (Grüssau, Krzeszów) / Musik  deutscher und tschechischen Komponisten aus Lautentabulaturbüchern der Zisterzienserabtei in Grüssau

125 000

CZK

6_16_6796

6796

Uprchlická krize", Brexit a další - Evropa na kraji propasti?
Mladí Evropané/ky se zapojují / „Flüchtlingskrise“, Brexit & mehr – Europa am Abgrund?
Junge Europäer/innen in Bewegung

3 000

EUR

6_16_6798

6798

Advent v Elbkinderland / Advent im Elbkinderland

5 500

EUR

6_16_6799

6799

Do Hesenska za poznáváním lidí a země  / In Hessen um neue Leute und Land kennen zu lernen

100 000

CZK

6_16_6803

6803

Sportovně-vzdělávací projekt pro mládež  „Multikulturní soužití, integrace a sport v Berlíně v kontextu uprchlické krize“. / Sport- und Bildungsprojekt für Jugendliche: „Multikulturelles Zusammenleben, Integration und Sport in Berlin im Kontext der Flüchtlingskrise“

40 000

CZK

2_16_6805

6805

"Ahoj, sousede!": výměnný pobyt studentů / "Hallo, Herr Nachbar!" Schüleraustausch

780

EUR

6_16_6806

6806

Spolu se učit, spolu si hrát / Gemeinsam lernen, gemeinsam spielen

116 500

CZK

4_16_6811

6811

Pepek námořník - síla pro život / Popeye - power for life

68 140

CZK

8_16_6814

6814

Guerilla Architecture - Workshop ON/OFF / Guerilla Architecture - Workshop ON/OFF

40 000

CZK

6_16_6820

6820

Spolupráce je již tradicí / Die Zusammenarbeit ist schon eine Tradition

150 000

CZK

6_16_6821

6821

Evropa ve změně / Europa im Wandel

63 000

CZK

3_16_6822

6822

Charlotta / Charlotte

250 000

CZK

3_16_6826

6826

CHVALTE BOHA
Ran
ě barokní moteta pro období Adventu s vokálním souborem Cappella Mariana
 / LOBET DEN HERRN
Frühbarocke Motetten zum Advent mit dem Vokalensemble Cappella Mariana

LOBET DEN HERRN
Frühbarocke Motetten zum Advent mit dem Vokalensemble Cappella Mariana

2 400

EUR

8_16_6827

6827

Treffpunkt - Česko-bavorský festival v Plzni / Treffpunkt - Bayerisch-Böhmisches Festival in Pilsen

175 000

CZK

3_16_6828

6828

Výroční setkání spolků Rechenberg-Bienenmühle / Český Jiřetín / Jahrestreffen der Vereine Cesky Jiretin / Rechenberg-Bienenmühle

1 200

EUR

3_16_6829

6829

Neptun / Neptun

300 000

CZK

6_16_6835

6835

„Stopy pražského jara 1968 v česko-hornolužickém příhraničním regionu  – analogie, rozdíly, protiklady“ / „ Spuren des Prager Frühlings 1968 in der tschechisch-oberlausitzer Grenzregion  – Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Widersprüche“

2 875

EUR

6_16_6843

6843

Česko-německý vánoční víkend pro děti / Deutsch-tschechisches Weihnachtswochenende für Kinder

4 600

EUR

8_16_6844

6844

Zvuky a barvy bez hranic - operní a operetní gala a workshop pro mládež / Töne und Farben ohne Grenzen  Oper & Operettengala mit Jugendworkshop

3 500

EUR

6_16_6847

6847

Předčítání k interkulturnímu pohádkovému festivalu "Märchenfest" v kulturním centru Gasteig v  Mnichově / Lese-Konzert zum interkulturellen Märchenfest im Gasteig München

444

EUR

5_16_6848

6848

Tristanovská láska: recepce Gottfriedova románu v zemích Koruny české / Tristan-Minne: Zur Rezeption Gottfrieds "Tristan" in den böhmischen Ländern

20 000

CZK

6_16_6849

6849

Baroko, gotika a dějiny pivovarnictví v Horním Falcku a západních Čechách / Die Kunststile Barock und Gotik, sowie Brauereigeschichte in der Oberpfalz und Westböhmen

3 035

EUR

3_16_6852

6852

Setkání Přátel přírody na Trojmezí / Naturfreundetreffen im Dreiländereck

40 000

CZK

4_16_6855

6855

Kafka v interkulturním kontextu / Franz Kafka im interkulturellen Kontext

4 000

EUR

1_16_6856

6856

Výměnný pobyt ''Eschenburg'' / Schülerustausch ''Eschenburg''

87 815

CZK

1_16_6859

6859

Střetávání české a německé historie, kultury a současnosti / Begegnungen der deutschen und tschechischen Geschichte, Kultur und Gegenwart

77 000

CZK

3_16_6860

6860

23. mezinárodní divadelní festival UNIDRAM 2016 / 23. Internationales Theaterfestival UNIDRAM 2016

750

EUR

2_16_6862

6862

Čojčlandská Konferenz 2016  / Čojčlandská Konferenz 2016

4 000

EUR

8_16_6863

6863

Společně a přesto cizí? - Perspektivy jinakosti a přijetí v současné společnosti / Mittendrin und trotzdem fremd? - Perspektiven des Andersseins und Ankommens

3 900

EUR

5_16_6865

6865

Ob/ne/z/jevení: vydání publikace / Die Publikation "Erscheinen/Verschwinden"

50 000

CZK

2_16_6867

6867

Program podpory česko-německé spolupráce "Odmalička - Von klein auf" 2016 - 2017 / Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich "Von klein auf - Odmalička" 2016 - 2017

400 000

CZK

2_16_6868

6868

Po stopách Karla IV. Lauf – Norimberk – Praha (část 2) / Auf den Spuren Karl des IV. Lauf – Nürnberg – Prag (Teil 2)

30 000

CZK

8_16_6869

6869

"Česko -německé strunné variace 2016" /  „Deutsch – Tschechische Saitenvariationen 2016“

65 000

CZK

3_16_6870

6870

70 let od odsunu - 25 let přátelských vztahů mezi městy Augsburg a Nejdek (Neudek) - pamětní kámen pro zemřelé obyvatele, kteří jsou pochováni na nejdeckém hřbitově / 70 Jahre Vertreibung - 25 Jahre freundschaftliche Beziehungen Augsburg -Nejdek/Neudek - Gedenkstein für die im Nejdeker Friedhof ruhenden - bis 1946 - verstorbenen Bewohner

2 200

EUR

4_16_6871

6871

Doma a jinde - příčiny a důsledky migrace v česko-německém kontextu / Zuhause und Anderswo - Ursachen und Folgen von Migrationen im deutsch-tschechischen Kontext

300 000

CZK

2_16_6873

6873

Kultura a vzdělanost  - jeden z pilířů rozkvětu říše za Karla IV. / Kultur und Bildung als Pfeiler der Blüte des Reiches unter Karl IV.

22 000

CZK

4_16_6874

6874

Výstava Otisky kamenné historie - historické hřbitovy / Ausstellung Abdrücke der Geschichte im Stein - historische Friedhöfe

89 500

CZK

1_16_6876

6876

Bilaterální setkávání žáků za účelem podpoření znalostí o kultuře a historii sousední země / Bilaterale Schülerbegegnung zur Förderung der Kenntnisse von Kultur und Geschichte des Nachbarlandes

1 850

EUR

5_16_6879

6879

Účastnice a účastníci 4. Kurfiřtskosaských mistrovských kurzů

EUCHESTRA EGRENSIS (Karlovarský symfonický orchestr & orchestr Chursächsische Philharmonie)
generální hudební
ředitel Florian Merz, dirigent
 / Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 4. Chursächsischen Meisterkurse

EUCHESTRA EGRENSIS (Karlsbader Sinfonieorchester & Chursächsische Philharmonie)
GMD Florian Merz, Dirigent

4 000

EUR

4_16_6880

6880

Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti / Tschechische und deutsche Studierende zum multikulturellen Europa: aktive Problemlösung im Schulwesen und in der Gesellschaft

20 790

CZK

4_16_6884

6884

Dvě země – jeden zvuk. Dvě země v harmonii.
Společný projekt setkání k příležitosti Dne německé jednoty v Praze / Zwei Länder - ein Klang. Zwei Länder im Einklang.

Begegnungsprojekt anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in Prag.

4 500

EUR

4_16_6886

6886

Migrace jako šance – práce s dětmi uprchlíků a jejich rodinami v Sasku, na Ústecku a v Dolním Slezsku
24. Mezinárodní výroční zasedání německých, českých a polských partnerů z oblasti ochrany dětí v příhraničí / Migration als Chance - Die Arbeit mit Flüchtlingskindern und ihren Familien in den Regionen Sachsen, Usti und Niederschlesien
24. Internationale Jahresarbeitstagung der deutschen, tschechischen und polnischen Partner auf dem Gebiet des Kinderschutzes

3 500

EUR

2_16_6887

6887

"CHCEME VYSTAVĚT MOST" - Partnerství mezi studenty a školami  / "WIR WOLLEN BRÜCKE BAUEN" - Partnerschaft zwischen den Studenten und Schulen

35 000

CZK

8_16_6890

6890

Prizma / Das Prisma

60 000

CZK

5_16_6892

6892

Jahnn / Jahnn

30 000

CZK

5_16_6897

6897

"Nad vřavou nenávisti". Nové vydání životopisu Přemysla Pittera / "Unter dem Rad der Geschichte". Neuauflage der Autobiographie von Přemysl Pitter

3 500

EUR

5_16_6899

6899

Příručka německé literatury Prahy a Českých zemí / Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder

3 800

EUR

3_16_6900

6900

Ilegální pomocníci
Scénické
čtení hry a další iniciační kroky projektu Útočiště Evropa
 / Illegale Helfer
Szenische Lesung des Stücks und weitere Initiationsschritte des Projekts „Zuflucht Europa“

78 400

CZK

3_16_6901

6901

Běh česko-německého přátelství / Lauf der deusch-tschechischen Freundschaft

40 000

CZK

4_16_6903

6903

Mezinárodní debaty mládeže / Jugend debattiert international

10 000

EUR

4_16_6904

6904

Česko-německá spolupráce házenkářských klubů DHC Plzeň a HC Leipzig / Deutsch-tschechische Zusammenarbeit Handball Vereine DHC Plzen und HC Leipzig

90 000

CZK

5_16_6906

6906

Digitální jeskyně a zlatá klícka / Digitale Höhlen und Goldener Käfig

30 000

CZK

6_16_6907

6907

Být spolu a objevovat nové / Zusammen sein - zusammen Neues entdecken

47 300

CZK

6_16_6908

6908

Annínské sklářské sympozium 2016 / Glassymposium Annín 2016

55 000

CZK

5_16_6909

6909

"Drážďany - Praha kolem roku 1600" (zvláštní číslo Studia Rudolphina) / „Dresden-Prag um 1600“  (STUDIA RUDOLPHINA Sonderheft)

85 000

CZK

5_16_6910

6910

Jaroslav Durych: "Plížení Německem" / Jaroslav Durych: Unerkannt durch Deutschland

4 000

EUR

3_16_6913

6913

Krátký dokumentární film "JOŽKA" / Kurzdokumentarfilm "JOŽKA"

3 000

EUR

5_16_6915

6915

Vydání knihy vzpomínek Friedricha Linharta / Herausgabe des Buches der Erinnerungen von Friedrich Linhart

25 000

CZK

8_16_6917

6917

New Scenario GLOMBATSCH / New Scenario GLOMBATSCH

2 500

EUR

2_16_6920

6920

České, německé a česko-německé tradice / Deutsche, tschechische und deutsch-tschechische Traditionen

1 900

EUR

5_16_6922

6922

Hudební most Praha - Drážďany 2016, část říjen 2016 - leden 2017 (10 koncertů)  / Musik Brücke Prag - Dresden 2016, October 2016 - Januar 2017 (10 Konzerte)

250 000

CZK

3_16_6926

6926

Vánoční koncerty 2016 Hlahol - Petershausen / Weihnachtskonzerte 2016 Hlahol - Petershausen

90 000

CZK

8_16_6932

6932

G.F. Haendel „Messias“ ,hudba k adventu 2016 / G.F. Haendel "Messias", Musik zum Advent 2016

2 000

EUR

5_16_6934

6934

Miloš Bondy: Co odvál dým / Miloš Bondy: Co odvál dým

50 000

CZK

5_16_6937

6937

Paul Heyse: Výbor z básnického díla / Paul Heyse: Gedichte

45 000

CZK

6_16_6938

6938

Antiromaismus: Antisemitismus: Antimuslimismus – putovní workshop v česko-německém pohraničí  / Antiromaismus: Antisemitismus: Antimuslimismus – Reiseworkshop im deutsch-tschechischen Grenzraum

4 350

EUR

1_16_6939

6939

Společná setkávání se stávají běžnou záležitostí / Gemeinsame Treffen werden zum Alltag

13 500

CZK

6_16_6941

6941

Náboženství jako společenský faktor ve spojené Evropě - ČR a Německo ve srovnání, část 1 / Religion als gesellschaftlicher Faktor im vereinten Europa – Tschechien und Deutschland im Vergleich, Teil 1

3 182

EUR

5_16_6942

6942

Dopisy z Prahy 1939-1941 / Briefe aus Prag 1939-1941

70 000

CZK

1_16_6943

6943

Zlatá brána přátelství - Zpívání bez hranic / Das Goldene Tor der Freundschaft - Singen ohne Grenzen

69 900

CZK

6_16_6944

6944

Společně v Evropě / Gemeinsam in Europa

12 000

CZK

5_16_6948

6948

Vydání knihy Reinera Stacha Kafka 2 - Roky rozhodnutí (1910 - 1915) / Herausgabe des Buches Reiner Stach Kafka 2. Die Jahre der Entscheidungen (1910 - 1915)

90 000

CZK

2_16_6949

6949

Roční pobyt dvou studentů Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg
 / Aufenthalt der Schüler des Erzbischöflichen Gymnasiums am Collegium Johanneum Loburg

61 600

CZK

2_16_6950

6950

Půlroční pobyt studenta na gymnáziu Aloisiuskolleg v Bonnu
 / Halbjähriger Aufenthalt des Schülers in dem Aloisiuskolleg in Bonn

20 250

CZK

5_16_6954

6954

Ranata Bulvová: Trny/Dornen / Ranata Bulvová: Trny/Dornen

30 000

CZK

 

 

Dateien zum Herunterladen

Projektliste (70 kB)
 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds