Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / PROJEKTTITEL

ČÁSTKA / SUMME

4_19_4412

4412

Zachování společného přírodního dědictví / Bewahrung unseres gemeinsamen natürlichen Erbes

7 000

EUR

6_19_6106

6106

Naše Planeta – datum spotřeby…? / Unser Planet - haltbar bis...?

2 800

EUR

2_19_6670

6670

Kulturní výměna mezi pěveckými sbory Liberec - Reutlingen / Kultureller Austausch zwischen den Chören Liberec - Reutlingen

340 000

CZK

3_19_8085

8085

Německé dokumentární filmy na Life Sciences Film Festivalu 2019 / Deutsche Dokumentarfilme beim Life Sciences Film Festival 2019

50 000

CZK

8_19_8956

8956

PRALIN 2020 / PRALIN 2020

524 000

CZK

4_19_9066

9066

Konsort Praha - Drážďany, spolupráce českých a německých hudebníků / Consort Prag - Dresden, ein gemeinsames Projekt von tschechischen und deutschen Musikern

15 240

CZK

2_19_9276

9276

Roční pobyt studenta Arcibiskupského gymnázia na gymnáziu Collegium Johanneum Loburg / Studienaufenthalt eines Schülers des Erzbischöflichen Gymnasiums Prag am Collegium Johanneum Loburg

33 800

CZK

2_19_9319

9319

30 let výročí spolupráce mezi Gymnáziem V. Nováka J. Hradec a Gymnáziem Maxe Borna v Neckargemündu - 30 let evropského partnerství - po stopách vzniku demokratického hnutí v Evropě v roce 1989 / 30-jähriges Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen dem V. Novák Gymnasium in Jindřichův Hradec und dem Max Born Gymnasium Neckargemünd - 30 Jahre europäische Partnerschaft - auf den Spuren der Entstehung der demokratischen Bewegung in Europa im Jahre 1989

5 300

EUR

4_19_9351

9351

BUDOUCNOST & EKOLOGIE - výzkum a inscenace v rámci projektu R4K / ZUKUNFT & ÖKOLOGIE -  Recherchen und Produktionen im Rahmen des R4K-Projekts

160 000

CZK

6_19_9406

9406

30. výročí pokojné / sametové revoluce v Německu a Československu - česko-německé setkání mládeže v "Domě na hranici" / Památníku "Point Alpha" (Rasdorf, Hesensko/Geisa/Durynsko) / 30 Jahre friedliche/samtene Revolution in D und CZ - deutsch-tschechische Jugendbegegnung im 'Haus auf der Grenze'/Gedenkstätte 'Point Alpha (Rasdorf, Hessen/Geisa/Thüringen)

81 200

CZK

4_19_9547

9547

Vytváření německo-českých "kulturních pramenů" 2019 / Ausbau Deutsch - Tschechischer "Kulturquellen" 2019
"Weihnachtsspezial 2019"

3 200

EUR

5_19_9600

9600

Historie odboje v letech 1939 - 1945 v Letovicich / Geschichte des Widerstands von 1939 bis 1945 in Letovice

2 500

EUR

2_19_9611

9611

Kuchyňská revue Bohuslava Martinů: Hudebně-taneční projekt pro děti a mládež / Die "Küchenrevue" von Bohuslav Martinů: Ein Musik- und Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche

6 550

EUR

2_19_9627

9627

Výživa a její srovnání v České republice a v Německu / Ernährung und ihr Vergleich in der Tschechischen Republik und in Deutschland

67 000

CZK

8_19_9646

9646

Čas pro nový cikrus - společný projekt divadla Jatka78 a souboru STRAPMANIA / Zeit für Neuen Zirkus - ein Projekt von Jatka78 und STRAPMANIA

3 000

EUR

6_19_9699

9699

Akční dny pro školáky ,,Věci, za něž se stojí zasadit...stát bez kompromisů"
Flossenbürg, Jáchymov  / "Dinge, für die es sich lohnt..." Deutsch-Tschechische Schüleraktionstage in Flossenbürg und Joachimsthal

1 050

EUR

8_19_9762

9762

MEDEA / MEDEA

4 000

EUR

6_19_9798

9798

Spolupráce, jazyk a partnerství / Zusammenarbeit, Sprache und Partnerschaft

180 000

CZK

6_19_9799

9799

Debaty mládeže neznají hranic: Musíme spolu mluvit! - Dělící linie ve společnosti v přeshraničním dialogu / Jugend debattiert grenzenlos: Wir müssen reden! - Innergesellschaftliche Trennlinien im grenzüberschreitenden Dialog

74 510

CZK

5_19_9810

9810

Ze Schwarzwasser do Černé Vody /  Von Schwarzwasser zu Cerna Voda 

3 000

EUR

2_19_9878

9878

Na křídlech hudby přes hranice / Auf den Flügeln der Musik über die Grenzen

90 000

CZK

6_19_9901

9901

Plzeň a Regensburg na jedné palubě / Pilsen und Regensburg gemeinsam an Bord

55 000

CZK

2_19_9917

9917

Hidden Tracks
Mezinárodní hudebně divadelní projekt pro mládež
 / Hidden Tracks
Internationales Jugend-Musik-Theaterprojekt

9 000

EUR

3_19_9918

9918

26. mezinárodni divadelni festival Postupim "Unidram 2019" / 26. Internationales Theaterfestival Potsdam "Unidram 2019"

1 250

EUR

2_19_9922

9922

Výměna žáků a studentů partnerských škol
 / Schüleraustausch der Partnerschulen

35 000

CZK

6_19_9923

9923

Můj každodenní život, tvůj každodenní život / In meinem Alltagsleben, in deinem Alltagsleben

24 300

CZK

6_19_9927

9927

Ty Ten Druhý Já - Fotografie v dialogu / Du Der Andere Ich - Fotografie im Dialog

150 000

CZK

2_19_9941

9941

Program podpory česko-německé spolupráce "Odmalička - Von klein auf" 2020-2021 / Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich "Von klein auf - Odmalička" 2020-2021

460 000

CZK

3_19_9943

9943

Legenda in Memoriam / Legenda in Memoriam

150 000

CZK

5_19_9944

9944

Vyhlazovací sektor Treblinky v druhé funkční fázi v porovnání se sobiborským sektorem smrti / Vernichtungssektor in Treblinka während zweiter Funktionsphase im Vergleich mit dem Todessektor in Sobibor

50 000

CZK

4_19_9945

9945

3. Symposium České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků / 3. Symposium der Tschechischen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin

7 280

CZK

4_19_9946

9946

Terapeuticko-relaxační víkend pro rodiče dětí závislých na drogách z Česka a Německa III. / Therapeutisches Entspannungswochenende für Eltern drogenabhängiger Kinder aus Tschechien und Deutschland III.

104 000

CZK

4_19_9947

9947

Lovecké rohy bez hranic / Jagdhornbläser grenzenlos

2 170

EUR

6_19_9948

9948

Kamarádi přes hranice / Freunde über die Grenze

11 500

CZK

6_19_9951

9951

Mluvíme jazykem našeho souseda / Wir sprechen die Sprache unseres Nachbaren

60 425

CZK

6_19_9952

9952

Studentská výměna mezi Gymnáziem Evolution Sázavská, Praha a Gymnáziem Hanse Sachse, Norimberk / Schüleraustausch zwischen dem Gymnázium Evolution Sázavská, Prag und dem Hans-Sachs-Gymnasium, Nürnberg

1 562

EUR

5_19_9957

9957

Bertramka - německý pohled (1942) / Die Bertramka - ein deutscher Blick (1942)

100 000

CZK

4_19_9958

9958

Světlo a fotografie aneb cesta za krásným portrétem. / Licht und Fotografie oder wie schafft man ein schönes Porträt.

2 350

EUR

4_19_9960

9960

Česko-německá spolupráce na rozvoji komunitní energetiky / Tschechisch-deutsche Zusammenarbeit an der Entwicklung der örtlichen Energetik

60 000

CZK

8_19_9961

9961

Eva Kot’átková (pracovní název) / Eva Kot’átková (Arbeitstitel)

3 500

EUR

4_19_9965

9965

Cestovní ruch vyhovující lidem s postižením: příspěvek k inkluzi / Behindertengerechter Tourismus: ein Beitrag zur Inklusion

4 000

EUR

2_19_9967

9967

2-Nations-Youth-Academy / 2-Nations-Youth-Academy

3 500

EUR

3_19_9968

9968

Společná studijní cesta do Freibergu / Gemeinsame Studienfahrt nach Freiberg

875

EUR

5_19_9970

9970

UMĚNÍ V NOUZI!?
Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti v Teplicích, publikace k výstavě / KUNST IN NOT!?
Sektion für bildende Kunst der Museumsgesellschaft in Teplitz, Publikation zur Ausstellung

120 000

CZK

3_19_9971

9971

25. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE / 25. Integrationsfestival SONNE

86 000

CZK

5_19_9974

9974

Milena Jesenská - Křižovatky (Výbor z díla) / Milena Jesenská - Essays und Reportagen

8 000

EUR

6_19_9976

9976

Parkour jako kulturní impuls ke společnému dění „Můžu se přidat?“
 / Parkour als Kulturimpuls für eine gemeinsame Aktion „Kann ich mitmachen?"

160 000

CZK

2_19_9977

9977

Roční pobyt českého studenta na gymnáziu Oesede v Georgsmarienhütte
 / Tschechischer Jahresgastschüler am Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte

1 150

EUR

3_19_9978

9978

Přeshraniční, společná speciální výstava Německého klubu sebritek a Českého klubu chovatelů sebritek v rámci veřejné výstavy EU / Grenzüberschreitende, gemeinsame Hauptsonderschau des Deutschen Sebright-Clubs und des Tschechischen Klub Chovatelu Sebritek im Rahmen einer EU-offenen Ausstellung

1 800

EUR

2_19_9979

9979

Mezikulturní kompetence a odborná orientace v zahraničí – následná skupina / Interkulturelle Kompetenz und berufliche Orientierung im Ausland - Folgegruppe

5 007

EUR

2_19_9980

9980

Dílna lidskosti / Werkstatt der Menschlichkeit

32 000

CZK

6_19_9982

9982

JAPA 2019 / JAPA 2019

23 000

CZK

8_19_9983

9983

FIGURAE / FIGURAE

90 000

CZK

5_19_9984

9984

Kultura bez hranic 2020 - setkávání Cechy-Bavorsko / Kultur ohne Grenzen 2020 - Begegnung Bayern-Böhmen

30 000

EUR

5_19_9985

9985

Jiří Gruša: Dílo sv. VII. - Překlady a adaptace / Jiří Gruša: Werk, Bd. VII - Uebersetzungen und Adaptationen

80 000

CZK

5_19_9986

9986

Vydání knihy Včera večer v kavárně. Pražské kavárny a zábavní zařízení v historických obrazových dokumentech. / Gestern abend im Café. Prager Kaffeehäuser und Vergnügungsstätten in historischen Bilddokumenten.

15 000

EUR

6_19_9988

9988

Bilaterální setkávání žáků za účelem podpoření znalostí o kultuře a historii sousední země / Bilaterale Schülerbegegnung zur Förderung der Kenntnisse von Kultur und Geschichte des Nachbarlandes

2 575

EUR

2_19_9989

9989

Výměnné pobyty žáků z Goslaru a Slaného – kulturní výměna a srovnání hospodářských oblastí Goslar/Slaný. Pryč s předsudky cestou vzájemného poznávání. Naše škola, vaše škola – co nás spojuje a čím se odlišujeme. / Schüleraustausch Goslar und Slaný - kultureller Austausch und Vergleich der Wirtschaftsstandorte Goslar/Slaný. Abbau von Vorurteilen durch gegenseitiges Kennenlernen. Unser Schule, eure Schule - was uns verbindet und wodurch wir uns unterscheiden.

4 000

EUR

8_19_9992

9992

Jitka Hanzlová: "Tišiny" / Jitka Hanzlová: "Stille"

200 000

CZK

5_19_9994

9994

Daruj mi dar slz, Bože - překlad básní Básně Dorothee Sölle / Gib mir die Gabe der Tränen, Gott - Übersetzung der Gedichte von Dorothee Sölle

49 000

CZK

3_19_10001

10001

Prohloubení a pokračování dobrých kontaktů s nově zvolenou starostkou v našem rodném městě Nejdku / Vertiefung und Weiterführung der guten Kontakte mit der neu gewählten Bürgermeisterin in unserem Geburtsort Nejdek

2 000

EUR

5_19_10002

10002

Publikace Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler "...a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat" – Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866 / Publikation Zuzana Bláhová-Sklenářová – Vojtěch Kessler "...a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat" – Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866 (“...und gegen diesen slawischen Brüdern muß ich jetzt kämpfen” – Die Sorben im Preußisch-österre

95 000

CZK

5_19_10005

10005

Vydání Pamětní knihy Krondorf - Korunní v údolí Ohře v českém jazyce / Auflage Gedenkbuch Krondorf im Egerland

100 000

CZK

6_19_10007

10007

Společné učení, společná zábava / Gemeinsames Lernen, gemeinsame Vergnügung

92 160

CZK

8_19_10008

10008

Konference "Franz Kafka" / Die Kafka-Konferenz

5 000

EUR

6_19_10009

10009

Znáte Modrozem? / Kennt ihr Blauland?

3 400

EUR

5_19_10014

10014

Příběhy o vyhnání z domovského okresu Slavonice / Vertreibungsberichte aus dem Heimatkreis Zlabings

4 000

EUR

5_19_10015

10015

Obrazová publikace „Cizí divočina – podél česko-bavorské hranice“ / Bildband "Wildfremd - Entlang der bayrisch-tschechischen Grenze"

3 500

EUR

4_19_10017

10017

Změna tapet 2 / Tapetenwechsel 2

5 000

EUR

4_19_10019

10019

Workshop se spirituály, gospely a etikou: "Kdo věří, ten neutíká!"(Jes. 28,16; Dietrich Bonhoeffer) / Workshop mit Spirituals, Gospels und Ethik: „Wer glaubt, flieht nicht!“ (Jes. 28,16; Dietrich Bonhoeffer)

3 500

EUR

4_19_10020

10020

Enisin deník. Mobilní divadelní představení na téma azyl: sociálně-politické, etické a lidskoprávní vzdělávání / Enisas Tagebuch. Mobiles Theaterstück zum Thema Asyl: sozial-politische-, ethische- und Menschenrechtsbildung

1 251

EUR

4_19_10021

10021

Falešné hranice. Akce "Kámen". Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů Státní bezpečnosti v letech 1948-1951. / Falsche Grenzen. Aktion "Kámen". Opfer und Täter der am strengsten geheim gehaltenen Verbrechen der Staatssicherheit 1948-1951.

258

EUR

5_19_10022

10022

Arnošt Vilém Kraus (1859-1943). Pražský vědec a kulturní politik / Arnošt Vilém Kraus (1859-1943). Ein Prager Wissenschaftler und Kulturpolitiker

1 948

EUR

8_19_10023

10023

Antiwords v Berlíně - Pocta Havlovi k 30. výročí pádu berlínské zdi / Antiwords in Berlin - Hommage an Havel 30 Jahre Mauerfall

3 576

EUR

5_19_10024

10024

Kompendium německé literatury z Prahy a českých zemí - český překlad / Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder - tschechische Übersetzung

110 000

CZK

3_19_10026

10026

Kooperační setkání českých a saských Přátel přírody / Kooperationstreffen sächsischer und tschechischer Naturfreunde

30 000

CZK

4_19_10027

10027

Velké kulturní setkání německé menšiny a jejich přátel  / Großveranstaltung der deutschen Minderheit und ihrer Freunde

90 000

CZK

2_19_10028

10028

Němčina nekouše V (2020-2021)  / Nachbar. Sprache? Tschechisch! V (2020-2021)

1 000 000

CZK

8_19_10031

10031

„Vlaky naděje“ – mezinárodní prezentace tří generačního projektu u příležitosti připomínky začátku 2. světové války v roce 1939, spojeného s evakuací dětí tzv. Wintonovými vlaky. / „Züge der Hoffnung" – internationale Präsentation eines Drei-Generationen-Projekts zum Gedenken an den Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 und die Evakuierung von Kindern durch die sogenannten Winton-Züge.

1 800

EUR

4_19_10032

10032

Obsazování
Obsazení, hraní
Přivlastňování a vlastnění utopií / Besetzung
Belegung, Bespielung
Bemächtigung und Besitzung von Utopien

3 500

EUR

5_19_10033

10033

Michael Wildt: Generace nekompromisních. Vedoucí pracovníci Hlavního říšského bezpečnostního úřadu / Michael Wildt – Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes.

100 000

CZK

5_19_10034

10034

Detlef Brandes: Češi pod německým protektorátem / Detlef Brandes: Die Tschechen unter deutschem Protektorat I–II

90 000

CZK

5_19_10035

10035

Alena Wagnerová: Cestou životem / Alena Wagnerová: Im Leben unterwegs

50 000

CZK

3_19_10036

10036

Společný koncertní projekt mládežnického sboru "Messa di Voce" a orchestru barokní hudby "Collegium Marianum" s Rekviem W.A. Mozarta, dne 24.11.2019, Neděle mrtvých / Gemeinsames Konzertprojekt des Jugendchores „Messa di Voce" und des Barockorchesters „Collegium Marianum" mit dem Requiem von W.A. Mozart am 24.11.2019, Totensonntag

4 000

EUR

8_19_10038

10038

Odsunutí němečtí rodáci z Karlovarska vypráví II. / Vertriebene deutsche Landsleute aus dem Egerland erzählen II.

90 560

CZK

8_19_10041

10041

Symposium pro skladatele a dirigenty-4.ročník
 / Symposium für Komponisten und Dirigenten-4.Jahrgang

3 500

EUR

4_19_10043

10043

Valentin - cesta do historie největšího bunkru na výrobu ponorek v době Třetí říše doprovázená komiksy a hudbou  / Valentin - zeichnerisch musikalische Erinnerungsreise in den größten U-Boot-Bunker des Dritten Reiches

2 500

EUR

8_19_10047

10047

„Vzduch ve městě“ / „Stadtluft“

90 000

CZK

5_19_10048

10048

Clemens Brentano: Založení Prahy. Komentář (výklad) / Clemens Brentano: Die Gründung Prags. Kommentar

2 000

EUR

3_19_10049

10049

Vánoční koncerty dětského sboru Mifun v partnerských městech / Weihnachtskonzerte des Kinderchores Mifun in den Partnerstädten

80 000

CZK

4_19_10050

10050

Pronásledování-vyhnání-kultura paměti

Pronásledování-vyhnání-kultura paměti  / Verfolgung-Vertreibung-Gedächtniskultur

25 000

CZK

6_19_10055

10055

Evropa bez hranic / Europe ohne Grenzen

20 000

CZK

6_19_10058

10058

Sousedství a jazyk / Nachbarschaft und Sprache

12 000

EUR

8_19_10062

10062

Překročit hranice - 9. scénické čtení / Grenzen überschreiten - 9. Szenische Lesung

26 400

CZK

6_19_10063

10063

Oddělená území? Jaké jsou ve společnosti dělící linie a jak mohou být překonány? Část 1: Německo / Getrennte Bereiche? Welche Trennlinien gibt es in der Gesellschaft und wie können sie überwunden werden? Etappe 1: Deutschland

3 739

EUR

6_19_10064

10064

Žákovská výměna Litomyšle s Burgsinnem a Gemündenem / Schüleraustausch Litomyšl mit Burgsinn/Gemünden

2 672

EUR

4_19_10065

10065

 Vesnice versus město / Dorf versus Stadt

72 000

CZK

8_19_10072

10072

Praha 1989: Z paláce do svobody / Prag 1989: Vom Palais in die Freiheit

9 000

EUR

8_19_10074

10074

Cvičení v kritice umění / Kunstkritik üben

18 000

CZK

4_19_10075

10075

Jugend debattiert international - Ceska narodni soutez / Jugend debattiert international - Landeswettbewerb Tschechien

10 000

EUR

6_19_10082

10082

Setkání mládeže Kolping Bamberg / Kolping Praha / Jugendbegegnung Kolping Bamberg / Kolping Prag

2 775

EUR

4_19_10083

10083

Oslava u příležitosti 25. výročí Německých a rakouských studií, německojazyčného studijního programu v Praze (Deutschsprachiger Studiengang Prag, DAAD) / Veranstaltung anlässlich des 25. Jubliäums des Deutschsprachigen Studiengangs Prag für Deutsche und Österreichische Studien DSG/DAAD

2 100

EUR

2_19_10091

10091

5 let spolu / Seit 5 Jahren zusammen

29 100

CZK

8_19_10096

10096

Purgatio / Purgatio

700

EUR

4_19_10099

10099

Hudebně - literární program „HERBSTESKOMMEN“ pořádaný Frankem Viehwegem na motivy básní Louise Fürnberga / Musikalisch-literarisches Programm „HERBSTESKOMMEN“ von Frank Viehweg nach Gedichten von Louis Fürnberg

800

EUR

2_19_10100

10100

Poučeni minulostí ke společné budoucnosti / Belehrt durch Vergangenheit zur gemeinsamen Zukunft

42 000

CZK

4_19_10103

10103

57. mezinárodní kongres evropských novinářů / Der 57. internationale Kongress der Europäischen Journalisten

120 000

CZK

6_19_10104

10104

1 programový týden - Odboj proti diktátorským režimům na příkladech Rosy Luxemburg a Jana Palacha / 1 Programmwoche - Widerstand gegen diktatorische Regime am Beispiel von Rosa Luxemburg und Jan Palach

6 000

EUR

5_19_10105

10105

Z českých zemí do Mnichova (pracovní název) / Böhmen in München (Arbeitstitel)

9 000

EUR

4_19_10106

10106

PRAG-BERLIN 2019/20 / PRAG-BERLIN 2019/20

21 000

EUR

4_19_10107

10107

Rámcování žánru a žánry jako rámce. Práce s žánry mezi konvencí a subverzí v československé literatuře / Rahmungen des Genres und Genre als Rahmen. Genrearbeiten: Zwischen Konvention und Subversion in der tschechoslowakischen Literatur

3 300

EUR

5_19_10109

10109

Zeď mezi námi - kniha rozhovorů / Die Mauer zwischen uns - Das Buch der Interviews

150 000

CZK

8_19_10112

10112

CZ/DE Design Thinking Exchange 2019 / CZ/DE Design Thinking Exchange 2019

7 000

EUR

6_19_10113

10113

Hranice mezi námi / Grenzen zwischen uns

145 000

CZK

5_19_10114

10114

Hudební most Praha - Drážďany 2019, část říjen 2019 - leden 2020  / Musik Brücke Prag - Dresden 2019, October 2019 - Januar 2020

327 000

CZK

6_19_10120

10120

Setkání a debata mladých Čechů a Němců v Praze / Meet & Debate für junge Tschechen und Deutsche in Prag

3 500

EUR

5_19_10121

10121

Bettina Meyer - SS-Nr 74659, Konrad Meyer / Bettina Meyer - SS-Nr 74659, Konrad Meyer

45 000

CZK

8_19_10122

10122

Pozvání inscenace "Vladař" na evropský festival mladých režisérů "Fast Forward" v Staatsschauspiel Dresden / Einladung der Inszenierung „Vladař" zum europäischen Festival für junge Regie „Fast Forward“ am Staatsschauspiel Dresden

3 500

EUR

8_19_10125

10125

Výstava fotografií s promítáním dokumentárního filmu "Na útěku" (Auf der Flucht) o osudu rodiny Weinstein  / Fotoausstellung mit Vorführung des Dokumentarfilms „Auf der Flucht" über das Schicksal der Familie Weinstein

45 000

CZK

 

Dateien zum Herunterladen

 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds