Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Program na podporu rozvoje organizací v oblasti česko-německé výměny

 
 

Vztahy mezi českou a německou občanskou společností zaznamenaly v období posledních dvou desetiletí, které uplynuly od založení Česko-německého fondu budoucnosti, nebývalý rozkvět.  Početná česko-německá setkání, odborné výměny, kulturní akce a jiné projekty společného zájmu, které se uskutečnily mimo jiné i díky podpoře fondu, nejenom obohatily jejich účastníky – české a německé občany, ale také napomohly k upevnění přátelských vztahů mezi oběma našimi státy a jejich demokratického směřování v Evropské unii. Většina těchto projektů by přitom nemohla vzniknout bez osobního nasazení a nezištného úsilí jejich organizátorů. Tato „investice“ je stěží vyčíslitelná a na první pohled by mohla být přehlédnuta. Fond ji však od počátku vnímá a oceňuje ji jako významný příspěvek občanské společnosti k česko-německému porozumění. Zároveň si ale uvědomuje, že vysoká úroveň vzájemných vztahů není samozřejmostí a její zachování musí být zvláště v podmínkách dynamicky se vyvíjející společnosti 21. století spojeno s promyšlenou strategií péče o institucionální základnu těchto vztahů.  S vědomím svých závazků, vyplývajících z Česko-německé deklarace, a také jako výraz ocenění úspěšných aktérů bilaterální spolupráce vyhlašuje proto fond na úvod své třetí dekády mimořádnou projektovou výzvu, určenou na podporu rozvoje organizací občanského sektoru, působících v oblasti česko-německé přeshraniční výměny.

 

1. Cíle programu, časový a finanční rámec

Projekty zařazené do tohoto programu musí přinášet novou kvalitu a prokazatelným způsobem pozitivně ovlivnit fungování podpořených organizací a výsledky jimi realizovaných česko-německých aktivit.

Program si klade za cíl umožnit oprávněným příjemcům podpory (viz bod 2):

 • zachovat si a rozvíjet získané kompetence a sítě přeshraničních kontaktů,
 • rozvíjet nové projektové formáty nebo kvalitativně či kvantitativně zhodnocovat stávající formáty,
 • rozšiřovat oblast svého působení o další činnosti na poli česko-německé spolupráce. 

Program je vyhlášen na období jednoho roku s možností prodloužení až na tři roky. Roční rozpočet programu činí 200 000 €. Z této částky může být podpořeno vždy maximálně 10 projektů, a to s přihlédnutím k zásadě rovnoměrného rozložení nadačních prostředků mezi české a německé příjemce podpory.


2. Oprávnění příjemci podpory

Program je určen českým a německým organizacím občanského sektoru (právnickým osobám dle českého nebo německého práva, jejichž financování je zajišťováno převážně z projektových prostředků nebo dobrovolných příspěvků) splňujícím  obě následující podmínky:

 • Jedná se o organizace, které byly v předchozích 20 letech dlouhodobě a významným způsobem činné v oblasti česko-německých vztahů.
 • Jedná se o organizace, jejichž hlavním cílem (definovaným například ve stanovách společnosti) je rozvoj  česko-německé spolupráce.
   

3. Termín pro podávání žádostí a časový rámec projektů

Žádosti musí být fondu předloženy do 31. 8. 2018 (včetně) prostřednictvím on-line formuláře pro podávání žádostí (viz web ČNFB).

Podpora může být udělena na období v délce trvání jednoho roku s možností prodloužení až na tři roky. O prodloužení časového rámce podpory pro daný projekt rozhodne fond na základě žádosti o pokračování podpory.

 

4. Specifické požadavky na projektovou žádost

 • V žádosti musí být náležitě specifikováno, jakým způsobem a v jakých oblastech se projeví dlouhodobé kvalitativní zlepšení činnosti dané organizace.
 • Pro každou dílčí časovou etapu projektu musí být stanoveny dílčí úkoly či časové mezníky, kterých má být v jejím průběhu dosaženo. Dále budou definovány parametry umožňující ověřit dosažení těchto úkolů a mezníků. Úspěšnost očekávaného rozvoje organizace musí být měřitelná v kvantitativním i kvalitativním smyslu. (V případě schválení projektu bude katalog těchto dílčích cílů a mezníků zahrnut do projektové smlouvy).
 • Součástí žádosti bude také realistický plán resp. návrh souboru opatření umožňujících ve střednědobém a dlouhodobém horizontu pokračovat z jiných zdrojů ve financování aktivit podpořených na počátku fondem rámci tohoto programu.
   

5. Náklady, jež mohou být v rámci programu podpořeny

Personální náklady spojené s odbornými pracovníky příjemce podpory. Účelem těchto nákladů musí být získávání, udržení nebo další rozvoj kompetencí, sítí bilaterálních kontaktů či možností dalšího financování, které jsou nutné z hlediska česko-německé přeshraniční spolupráce.

Věcné náklady spojené se získáním věcných prostředků a vybavení, které bude účelově vázáno na zachování a modernizaci infrastruktury a technického vybavení příjemce podpory.  V obou případech musí být příjemce podpory schopen doložit nezbytnost těchto nákladů z hlediska česko-německé spolupráce. V rámci programu nebudou podporovány investiční náklady.


6. Obecné podmínky podpory

 • Žádost může předložit buď česká, nebo německá strana. Účast partnera z druhé země na zpracování žádosti a realizaci projektu není vyžadována.
 • Uznané náklady mohou být podpořeny až do výše 100 %.
 • V rámci rozhodovacího řízení může být předkladatel projektu vyzván, aby svůj koncept osobně prezentoval správní radě fondu. Fond dále očekává, že ještě před zahájením výplaty příspěvku povede s příjemci podpory intenzivní komunikaci, která umožní precizaci stanovených podmínek podpory a kontrolních parametrů. Příjemci podpory poskytne fondu součinnost při monitorování plnění průběžných úkolů a mezníků projektu a na vyžádání umožní fondu náhled do svého účetnictví.
 • Nedojde-li ze strany žadatele ke splnění smluvně stanovených průběžných úkolů či dosažení časových mezníků, může být výplata podpory, resp. výplata naplánovaných, ale dosud nerealizovaných splátek zastavena ještě před smluvně stanoveným termínem ukončení projektu nebo termínem prodloužení, schváleného fondem na základě žádosti o pokračování podpory.

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti