Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

„Zaměřme se na to, co nás v Evropě spojuje“

Fond budoucnosti podpoří česko-německé projektové iniciativy k výročí pádu železné opony

Tisková zpráva, 18. června 2019
 

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti schválil na třetí čtvrtletí tohoto roku prostředky ve výši 21,57 milionu korun na podporu dalších 159 česko-německých projektových iniciativ. Správní rada fondu o tom rozhodla v úterý v Praze.
Mezi podpořenými záměry se nachází i řada projektů, které tematizují 30. výročí politického převratu v roce 1989.
„Velmi nás těší, že aktéři občanské společnosti z obou našich zemí chápou toto výročí i jako příležitost lépe si uvědomit, co nás v Evropě spojuje, a soustředit na to pozornost,“ uvedl předseda správní rady Jindřich Fryč. „Řada projektových partnerů proto hledá možnosti intenzivního dialogu s pamětníky, jejichž význam nelze v době, kdy jsou historické kontexty stále více relativizovány, v žádném případě podceňovat,“ uvedl německý spolupředseda rady Martin Kastler.

 

Výběr aktuálně podpořených projektů:
 

1989 | 2019  Evropské týdny svobody

Mezinárodní projekt Evropské akademie Berlín a pražského partnera Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) hledá u příležitosti 30. výročí pádu železné opony společné znaky v rámci Evropy a zároveň rozvíjí vize do buducnosti. V rámci celkem 13 akcí má být prostřednictvím nejrůznějších inovativních formátů osloveno co nejvíce cílových skupin, které mají mezi sebou navázat dialog. Pomocí storytellingu, podcastů, video-rozhovorů, historicko-kulturních prohlídek města, hudby, literatury, diskuzí aj. chtějí organizátoři zprostředkovat širší veřejnosti v Německu, Česku a Polsku povědomí, že události roku 1989 byly nejenom významné v národním nebo bilaterálním kontextu, ale že je třeba je zároveň vnímat jako součást příběhu celoevropského úspěchu.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 8 820 eur.


„Fuga zkušeností“: životní příběhy lidí v pohraničí před rokem a po roce 1989

Drážďanské Mitteleuropa-Zentrum při Technické univerzitě a spolek Veřejný sál Hraničář z Ústí nad Labem se budou zabývat výročím pádu železné opony a hodlají přitom provést řadu rozhovorů s pamětníky z oblasti Drážďan a Ústí. Pamětníci, kteří reprezentují rozdílné životní příběhy a profesní skupiny, budou dotazováni ohledně životní situace před a po roce 1989. Rozhovory tak budou zásadním přeshraničním příspěvkem k velmi intenzivně diskutovanému tématu takzvaných odcizených biografií občanů bývalého východního bloku. Nadto budou rozhovory tvořit základ pro česko-německou divadelní inscenaci, která bude prezentována na obou stranách hranice.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 10 000 eur.


Sdílené dějiny – společné cesty

Čeští a němečtí mladí účastníci se na základě iniciativy berlínské organizace Netzwerk Migration in Europa e.V. a jejího české partnera Pragkontakt budou v rámci několika setkání zabývat aktuálními proudy migrace. Přitom bude – v návaznosti na Téma roku 2019 – tematizováno rozdílné vnímání v obou zemích i uvnitř obou společností. Výchozím bodem má být pojící protestantská migrační vlna v 18. století, které se účastníci po obsahové i fyzické stránce přiblíží díky putování v německo-českém příhraničí. Při setkáních v Praze a především pak v Berlíně se budou věnovat aktuální dynamice migrace. Cílem projektu je změna aktuálního narativu o migraci a odbourání hranic mezi uprchlíky a místními obyvateli.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt příspěvek ve výši 14 000 eur.


Architektura soužití

Pražský spolek Artyčok.TV se spolu s berlínskou nadací StiftungFREIZEIT zabývá Tématem roku („Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti“) a plánuje sérii dokumentárních filmů k tématice sociální architektury. Na příkladu vybraných lokalit v Mnichově a Ostravě se filmy zaměří na problematiku exkluze a diskriminace a zároveň budou prostřednictvím příkladů best practice prezentovat možná řešení v oblasti sociálního bydlení. Za tímto účelem budou pořízeny rozhovory s architekty, občany a zástupci městské správy. Cílem filmového cyklu je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost v urbánním prostoru.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 135 000 Kč.


Dny české a německé kultury 2019

Dny české a německé kultury se během dvaceti let své existence etablovaly jako největší festival české kultury v zahraničí i jako průsečík přeshraniční kulturní výměny. Fond budoucnosti má proto velký zájem na pokračování tohoto festivalu. Letošní ročník, který opět společně realizují Euroregion Elbe/Labe a Collegium Bohemicum, nabídne 85 divadelních, filmových, literárních a hudebních představení, dále pak výstavy, workshopy, přednášky a diskuse pro širokou veřejnost na obou stranách hranice. Tematickým těžištěm je 30. výročí pádu železné opony a s ním spojené zásadní změny i nové možnosti pro kulturní aktéry na obou stranách hranice.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 45 000 eur.


Reality Czech. Německo-české literární setkání 

Berlínský literární dům Lettrétage e. V. a České literární centrum při Moravské zemské knihovně plánují v Berlíně řadu čtení a diskusí se 12 českými a německými spisovateli. V rámci třídenního setkání budou autoři z Prahy a Berlína spolu s publikem diskutovat o aktuálních podmínkách pro psaní, roli literatury v kulturně-politickém a společenském diskursu, nových možnostech zprostředkovávání a šíření literatury i konkrétně o nových performancích a publikačních formátech z Prahy a Berlína.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt podporu ve výši 7 000 eur.


To téma / Případ 2.0: Pád sametové zdi

Ve svém druhém programu se česko-německý kabaret, založený v roce 2018 v Praze jako první svého druhu, zabývá tématem pádu železné opony a následného období politické transformace až do současnosti. V kabaretu účinkuje 6 Němců a 4 Češi, přičemž všichni jsou pamětníky pádu železné opony, zároveň ovšem zastupují různé generace. „Téma 2.0“ se s humorem a sebeironií zaměřuje na z části stále ještě komplikované a uzavřené česko-německé, ale i německo-německé vztahy v trojmezí mezi Čechami, Saskem a Bavorskem.

Fond budoucnosti podpoří tento záměr částkou 8 000 eur.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti