Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německý fond budoucnosti podpoří 192 nových partnerských projektů

 
 

Tisková zpráva, 23. března 2016

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) podpoří 192 nových přeshraničních projektů z oblastí, jako jsou školní výměny, rozhovory s pamětníky, drogová prevence či restaurování stavebních památek. Nově jmenovaná správní rada ČNFB schválila na tyto účely na svém pravidelném zasedání, které se konalo v úterý a ve středu v Praze, peněžní podporu ve výši 21.129.000 Kč. Před zasedáním uctila správní rada minutou ticha památku zesnulého Otto Picka, svého dlouholetého předsedy, který se významně zasloužil o porozumění mezi Čechy a Němci.

Mnohé ze schválených projektů rozvíjejí „Téma roku“, které ČNFB vyhlásil pro rok 2016: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století. „Je obdivuhodné, jak kreativně a uvážlivě reagují aktéři občanské společnosti v obou zemích na aktuální problémy“ prohlásila Petra Ernstbergerová, nově zvolená předsedkyně správní rady. „To ukazuje, že navzdory současnému štěpení Evropy existují také společná východiska pro řešení.“

Některé projekty chápou společnou minulost a multikulturní soužití Čechů a Němců před druhou světovou válkou jako inspiraci ke zvládání současných výzev, jako je migrace a integrace. „Na pozadí vzrůstající xenofobie a neonacistických nálad v Evropě se jeví zvláště důležité připomínat také pozitivní zkušenosti ze společného života“, vysvětluje Kristina Larischová, zástupkyně předsedkyně správní rady.

 

Výběr z aktuálně schválených projektů:

 

Evropa 21. století aneb v jaké Evropě chceme žít?

Projekt rozvíjí „Téma roku 2016“ Česko-německého fondu budoucnosti: Aktivní občanství tváří v tvář výzvám 21. století. Partnerské školy z Ostrožské Nové Vsi a z Drážďan se budou společně řešit aktuální debatu o uprchlících a rostoucí xenofobií, s protievropskými náladami. Při své návštěvě v Německu se čeští žáci setkají s uprchlíky a budou si vyměňovat zkušenosti svých partnerských škol s integrací muslimů. Dialog o tom i o důvodech antiislámské nálady v České republice má u žáků a učitelů posílit vědomí evropských hodnot a důležitosti spolupráce a povzbudit je k větší občanské angažovanosti.

Fond budoucnost přispěje tomuto záměru částkou 189.000 Kč.

 

Smíření 2016

70 let po konci druhé světové války vstoupil rok 2015 do česko-německých dějin jako „rok smíření“. Česká občanská iniciativa Antikomplex, německá Ackermann-Gemeinde a české Sdružení Ackermannovy obce v návaznosti na to ve svém projektu „Smíření 2016“ zaměřily společný dialog více na přítomnost. Ve dvojjazyčné putovní výstavě se dostanou ke slovu dnešní a dřívější obyvatelé pohraničí, kteří spolu udržují přátelský kontakt. Jaké jsou dnes vztahy mezi odsunutými Němci a Čechy? A co si přejí pro budoucnost pohraničí? Výstava - do určité míry pokračování úspěšné výstavy „Zmizené Sudety“ - by ráda povzbudila k intenzivnější diskusi občanů o těchto otázkách.

Částka, kterou Fond budoucnosti podpoří tento projekt, činí 130.000 Kč.

 

reSITE 2016: Města v migraci: sdílení česko-německých zkušeností

V současné debatě o migraci se ukazuje nečekaná propast mezi západní Evropou a novými členskými zeměmi EU. V přístupu k problematice uprchlíků se rovněž odráží chybějící zkušenost středoevropských a východoevropských zemí s multikulturním soužitím. Právě na toto téma chce zaměřit svou pozornost urbanisticko-architektonický festival „reSITE 2016: Města v migraci“. Přinese příklady dobré praxe s kulturní a sociální integrací migrantů a chce v tomto smyslu působit jako inspirace pro česko-německý dialog.

Fond budoucnosti poskytne projektu podporu ve výši 150.000 Kč.

 

Zajímáš mě, cizinče

Partnerské školy z Liberce a Žitavy využívají svoje rozdílné zkušenosti s cizinci a migranty k výměně zkušeností. V liberecké škole se učí téměř výhradně české děti, které jsou s tématem migrace konfrontovány nikoli bezprostředně, nýbrž nepřímo přes média. Naproti tomu v Žitavě je 15% žáků cizinců. V rámci několikadenního setkání se žáci vzájemně seznamují s tou kterou kulturou a náboženstvím. Vzhledem k očekávaným jazykovým bariérám a sociálně slabému prostředí mnoha žáků se dialog nebude odehrávat jen na verbální rovině, nýbrž rovněž díky zážitkové pedagogice, hudbě, umění a sportu.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 100.000 Kč.

 

9. Česko-německé setkání mládeže Polička 2016

První Česko-německé setkání mládeže v Poličce v roce 1996 se konalo za účasti českého prezidenta Václava Havla a spolkového prezidenta Romana Herzoga. Stalo se důležitým mezníkem v česko-německých vztazích nejen v oblasti mládeže.Z tohoto setkání vyšly důležité impulsy pro založení koordinačních center TANDEM. Dvacet let poté chce „Polička 2016“ nejen bilancovat, ale také hledat novou inspiraci pro spolupráci v oblasti mládeže a zapojit další sousední země jako Rakousko, Polsko a Slovensko.

Fond budoucnosti projekt podpoří částkou 250.000 Kč.

 

Vzpomínky pro budoucnost

V projektu s účastí pamětníků realizovaném občanskou iniciativou Post bellum a její německou partnerskou organizací Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein se vyptávají dnešní obyvatelé Jeseníků dřívějších německých obyvatel „jejich“ vesnice. Přímé kontakty mají odbourávat vzájemné stereotypy a posilovat pocit pospolitosti v pohraničním regionu. Vzpomínkové rozhovory s pamětníky budou poté uveřejněny v mezinárodním archivu Paměti národa a dokumentovány na výstavě. Vysoké stáří malého počtu ještě žijících pamětníků propůjčuje tomuto projektu orální historie zvláštní naléhavost.

Fond budoucnosti podpoří projekt částkou 167.000 Kč.

 

Nové příběhy z Petrovic a z Lückendorfu: Komunitní divadlo a festiválek pro záchranu kostela

Projekt spojuje kreativním způsobem zamýšlenou renovaci stavební památky s komunálním a kulturním životem partnerských obcí Petrovice a Lückendorf jakož i s reflexí o jejich společné minulosti. V přeshraničním divadelním projektu budou žáci a dospělí zpracovávat vyprávění českých a německých pamětníků různých generací. Intenzivní spolupráce na kulturním poli má účastníky inspirovat k založení místního spolku pro obnovení kostela sv. Trojice v Petrovicích.

Fond budoucnosti poskytne projektu podporu ve výši 114.300 Kč.

 

Network of Urban Commons Brno-Leipzig 2016

V posledních letech se v celé Evropě rozšířila idea solidární ekonomie. Udržitelný životní styl souvisí s alternativními ekonomickými cestami, které zároveň nabízejí impulzy pro ekologický a sociální městský rozvoj. Jinak dost živá výměna mezi partnerskými městy Brnem a Lipskem je v oblasti „solidární ekonomie“ zatím poměrně nevýrazná. Předložený projekt má za cíl rozšířit spolupráci v oblasti urbánního zemědělství. Žadatel – spolek Nachbarschaftsgärten e. V. z Lipska – a jeho partner, brněnský spolek ProMěsto, o.s., mají přitom fungovat jako multiplikátoři, kteří získané zkušenosti ze sousední země přenesou do svých národních sítí.

Podpora Fondu budoucnosti pro tento projekt činí 56.700 Kč.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis

silja.schultheis@fb.cz

GSM: +420 737 505 790

 

správní rada
správní rada
správní radazleva doprava: Klaus Brähmig, Ondřej Matějka, Martin Kastler, Kristina Larischová, Petra Ernstberger, Jana Maláčová, Albrecht Schläger, Petr Brod
Česko-německý fond budoucnosti podpoří 192 nových partnerských projektů
 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti